Matura

INFORMACJE DOTYCZACE EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2023

 

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego.

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Aby otrzymać świadectwo w 2023 r., należy:‎

 1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępują do egzaminów w 2023 r.
 2. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎ustnej (bez określania poziomu) i w części pisemnej (na poziomie podstawowym)
 3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania egzaminacyjne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1246) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r.

W 2023 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej – jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły  i jednego wybranego języka obcego ‎nowożytnego spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski).

UWAGA!

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 1. informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem aneksów do informatorów o egzaminie maturalnym w 2023 r. i 2024 r.
 2. przykładowych zestawach zadań
 3. arkuszach tzw. matury próbnej, na stronach cke.gov.pl
 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnegobędzie sprawdzała umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym, lub jego fragmentem.‎
 2. Maturzysta będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych składający się z dwóchzadań, które zdający będzie mógł zrealizować w dowolnej kolejności. ‎Pierwsze zadanie – dotyczące jednej z lektur obowiązkowych – będzie zadaniem z puli zadań jawnych (cke.gov.pl). Drugie zadanie – wcześniej nieznane zdającemu – będzie dotyczyło zagadnień związanych z literaturą, kulturą, językiem. Zadanie pierwsze będzie zawierało wyłącznie polecenie, natomiast zadanie drugie – oprócz polecenia – będzie zawierało również tekst literacki, tekst kultury, w tym tekst ikonograficzny, lub jego fragment.
 3. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎dwóch wypowiedzi monologowych (trwających łącznie ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tymi ‎wypowiedziami rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).
 4. Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorzeo egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 44–63) oraz w informatorach z poszczególnych języków.
 5. Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne na stronach cke.gov.pl
 6. Podczas części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) maturzysta będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych, zawierający – nieznane mu wcześniej – zadania egzaminacyjne. Po wylosowaniu zestawu zdający, aby oswoić się z sytuacją egzaminacyjną, weźmie udział w rozmowie wstępnej, a potem przystąpi do egzaminu. Egzamin trwa około 15 minut i ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.
 7. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.
 8. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań.
 9. Zadanie 1. polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role.
 10. W zadaniu 2. zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie i odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.
 11. Zadanie 3.  – to wypowiedź zdającego na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.
 12. Przykładowe zadania można znaleźć w Informatorach o egzaminie ‎maturalnymz poszczególnych języków obcych nowożytnych.

 

HARMONOGRAM MATUR

MAJ 2023

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.‎

 1. Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

 

Terminy matur 2023 – część pisemna (termin główny)

 

DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00
4 maja 2023 (czwartek)Język polski – pp*
5 maja 2023 (piątek)język angielski – ppjęzyk niemiecki – pp

język rosyjski – pp

8 maja 2023 (poniedziałek)matematyka – pp 
9 maja 2023 (wtorek)język angielski – pr 
10 maja 2023 (środa)wiedza o społeczeństwie – prjęzyk niemiecki – pr
11 maja 2023 (czwartek)biologia – prjęzyk rosyjski – pr
12 maja 2023 (piątek)matematyka – pr 
15 maja 2023 (poniedziałek)chemia – pr 
16 maja 2023 (wtorek)geografia – pr 
17 maja 2023 (środa)język polski – pr 
18 maja 2023 (czwartek)historia – pr 
19 maja 2023

(piątek)

fizyka – pr 

 

Część ustna egzaminu maturalnego (termin główny)

10-23 majajęzyk polski

języki obce nowożytne

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

 

Legenda:

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

 

Część pisemna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)

DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00
1 czerwca 2023 czwartekjęzyk polski – pp 
2 czerwca 2023 piątekmatematyka – ppmatematyka – pr
5 czerwca 2023 poniedziałekjęzyk angielski – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

 
6 czerwca 2023 wtorekbiologia – prjęzyk angielski – pr
7 czerwca 2023 środawiedza o społeczeństwie – pr 
12 czerwca 2023 poniedziałekchemia – prjęzyk niemiecki – pr
13 czerwca 2023 wtorekhistoria – pr 
14 czerwca 2023 środageografia – prjęzyk rosyjski – pr
15 czerwca 2023 czwartekfizyka – pr 
16 czerwca 2023 piątekinformatyka – prjęzyk polski – pr

 

DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU MATURALNEGO

 

 Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje zdającym:‎

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabosłyszącym
 • niesłyszącym
 • słabowidzącym
 • niewidomym
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)
 • obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej
 • z zaburzeniem widzenia barw.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

PRZYBORY I POMOCE DOPUSZCZONE NA EGZAMIN MATURALNY

Oto lista przedmiotów egzaminacyjnych wraz z przyborami i pomocami, które obowiązkowo lub fakultatywnie maturzysta może mieć na egzaminie:

biologia:

 • linijka (fakultatywnie, zapewnia zdający);
 • kalkulator prosty* (obowiązkowo, zapewnia zdający);
 • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

chemia:

 • linijka (fakultatywnie, zapewnia zdający);
 • kalkulator naukowy** (obowiązkowo, zapewnia zdający);
 • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

fizyka:

 • linijka (fakultatywnie, zapewnia zdający);
 • kalkulator naukowy (obowiązkowo, zapewnia zdający);
 • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

geografia:

 • linijka (obowiązkowo, zapewnia zdający);
 • kalkulator prosty (obowiązkowo, zapewnia zdający);
 • lupa (fakultatywnie, zapewnia zdający);

historia:

 • lupa (fakultatywnie, zapewnia zdający);

język polski:

 • słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

matematyka:

 • linijka (obowiązkowo, zapewnia zdający);
 • cyrkiel (obowiązkowo, zapewnia zdający);
 • kalkulator prosty (obowiązkowo, zapewnia zdający);
 • Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

wiedza o społeczeństwie:

 • kalkulator prosty (fakultatywnie, zapewnia zdający).

*Kalkulator prosty to taki, przy pomocy którego można wykonać jedynie działania dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczyć procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

**Kalkulator naukowy to taki, przy pomocy którego można obliczyć wartości funkcji logarytmicznych (i odwrotnych do nich), wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich) oraz potęgi o dowolnym wykładniku rzeczywistym. Przyrząd ten nie może być jednak wyposażony w Wi-Fi, Bluetooth, rejestrator dźwięku i obrazu.

 

POMOCE DODATKOWE DLA OSÓB Z DOSTOSOWANIAMI

Zdający, który mają mieć na maturze warunki przeprowadzania egzaminu dostosowane do ich potrzeb, mogą korzystać z pomocy, które zazwyczaj wykorzystywali podczas nauki. Dla poszczególnych osób będą to:

osoby niesłyszące:

 • słownik języka polskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);
 • słownik wyrazów obcych – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

osoby słabosłyszące:

 • odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, o ile takie dostosowanie zostało przyznane (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);

osoby niewidome i słabowidzące:

 • sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne, odpowiednie do przyznanego dostosowania (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

osoby słabowidzące:

 • przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień (fakultatywnie, zapewnia zdający);

 

cudzoziemcy:

 • słownik dwujęzyczny (język polski – język rodzimy i język rodzimy – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej z wyjątkiem egzaminu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego (fakultatywnie, zapewnia zdający lub szkoła);

wszyscy uprawnieni do takiego dostosowania:

 • komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem (obowiązkowo, zapewnia szkoła).

 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
 2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎ Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskich ram kwalifikacji.
 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2023 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 7 lipca 2023 r. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie ‎poprawkowym, otrzymają świadectwo 8 września 2023 r.