Narodowe Święto Niepodległości

13.11.2017 r. nasza szko­ła obcho­dzi­ła „Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści”. Z tej oka­zji każ­dy z naszych uczniów miał obo­wią­zek wyko­nać koty­lion na znak patrio­ty­zmu. Cho­dząc po szko­le, mogli­śmy zauwa­żyć same ele­ganc­kie stroje.Tego dnia oso­by ubra­ne na bia­ło-czer­wo­no…

Otrzymaliśmy certyfikat “Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Kapi­tu­ła Kon­kur­su Cer­ty­fi­kat „Szko­ła Wier­na Dzie­dzic­twu”, powo­ła­na przez Warmińsko–Mazurskiego Kura­to­ra Oświa­ty, po doko­na­niu oce­ny for­mal­nej i mery­to­rycz­nej zło­żo­nej doku­men­ta­cji reko­men­do­wa­ła szkoły/placówki do otrzy­ma­nia Cer­ty­fi­ka­tu „Szko­ła Wier­na Dzie­dzic­twu”. Na…

Mistrzostwa Gminy Pisz w “Piłkarzykach”

W ubie­głym tygo­dniu nasi ucznio­wie w ostat­niej chwi­li zosta­li “powo­ła­ni” do repre­zen­to­wa­nia szko­ły w Mistrzo­stwach Gmi­ny Pisz w “Pił­ka­rzy­kach”. Intu­icja Pani Dyrek­tor oka­za­ła się bar­dzo traf­na, ponie­waż chłop­cy wró­ci­li z dyplo­mem i pucha­rem za zaję­cie pierw­sze­go…

Słodkie spotkanie w klasie I i IV

Na osło­dę krót­ka foto­re­la­cja z wyjąt­ko­wej wizy­ty wśród naszych naj­młod­szych uczniów z klas pierw­szych i czwar­tych. Zdję­cia udo­stęp­ni­ły p. A. Świę­co­nek i p. K. Szy­ma­now­ska.  …

Msza Święta

Dziś roz­po­czę­li­śmy dzień od comie­sięcz­nej Mszy Świę­tej, w któ­rej uczest­ni­czy­ła cała spo­łecz­ność szkol­na — od pierw­sza­ków do matu­rzy­stów. Ks. Tomasz modląc się w naszej inten­cji zachę­cał do bycia świę­ty­mi. Pod­czas Eucha­ry­stii śpie­wa­ła nasza scho­la a dyżur litur­gicz­ny…

Przystanek Historia

W ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka nastą­pił ciąg dal­szy paź­dzier­ni­ko­we­go “Przy­stan­ku Histo­ria”. Pan Andrzej Zadro­ga, dyrek­tor Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Piszu, prze­pro­wa­dził wykład z naszy­mi lice­ali­sta­mi, aby przy­bli­żyć oso­bę bł. ks.Jerzego Popie­łusz­ki. Spo­tka­niu…

List absolwenta

Na nowy tydzień kolej­ny list Absol­wen­ta. Tym razem zamiesz­cza­my kil­ka słów od Mar­ci­na Bora­tyń­skie­go. Cze­ka­my na kolej­ne wia­do­mo­ści 

Zuzelka” ma już miesiąc!

Już minął mie­siąc odkąd “Zuzel­ka” jest u nas!  W dniu 2.10.2017 r. mia­ło miej­sce uro­czy­ste otwar­cie skle­pi­ku szkol­ne­go ” ZUZELKA” w ZSK w Piszu. Skle­pik ten pro­wa­dzo­ny jest przez uczniów kla­sy II LO (gru­pa eko­no­micz­na). Na uro­czy­sto­ści gości­li­śmy wice­dy­rek­tor szko­ły -…

Budowa sali gimnastycznej

Marze­nia się speł­nia­ją! Marze­niem uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li  Zespo­łu Szkół Kato­lic­kich jest sala gim­na­stycz­na. Taka z praw­dzi­we­go zda­rze­nia, aby moż­na w niej było upra­wiać spor­ty zespo­ło­we, lek­ko­atle­ty­kę, kul­tu­ry­sty­kę, fit­ness, a tak­że orga­ni­zo­wać róż­ne…

List absolwenta

Na zakoń­cze­nie tygo­dnia kolej­ny list Absol­wen­ta! Pozdra­wia­my wszyst­kich, któ­rzy marzą o szczę­ściu, bo jak pisze Ola Sal­kow­ska, moż­na być szczę­śli­wym! Cze­ka­my na kolej­ne…

List absolwenta

Dziś w naszej szko­le mamy gościć Igna­ce­go Olsza­ka, absol­wen­ta gim­na­zjum kato­lic­kie­go, któ­ry na spo­tka­niach z ucznia­mi opo­wie o pro­gra­mie sty­pen­dial­nym. A tym­cza­sem kolej­ny list od absol­wen­ta nasze­go liceum! Tym razem napi­sał Jakub Suwa­ra. Pozdra­wia­my wszyst­kich…