Msza Święta

Wspo­mnie­nie św. Miko­ła­ja świę­to­wa­li­śmy już od same­go rana. Dzień roz­po­czę­li­śmy Mszą Świę­tą, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. Tomasz Masłow­ski. Opra­wą litur­gicz­ną zaję­ła się tym razem kla­sa IIIb, od stro­ny muzycz­nej tra­dy­cyj­nie scho­la szkol­na a tak­że wyjąt­ko­wo licz­nie…

Mikołajki w I kl SP

Jak Miko­łaj­ki to tyl­ko ze św. Miko­ła­jem i to tym naj­praw­dziw­szym- Bisku­pem! To wła­śnie on odwie­dził dziś naszych naj­młod­szych uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej  Pierw­sza­ki już od kil­ku dni przy­go­to­wy­wa­ły się i ocze­ki­wa­ły na spo­tka­nie z Nim. Kie­dy zawi­tał do naszej szkol­nej…

Odwiedziny naszego absolwenta

29 listo­pa­da odwie­dził nas Nor­bert Cwa­liń­ski, absol­went naszej szko­ły, obec­nie stu­dent Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go w War­sza­wie. Nor­bert opo­wie­dział, co nale­ży zro­bić, aby przy­go­to­wać się do nauki na tej uczel­ni, jak wyglą­da­ją egza­mi­ny…

Przystanek Historia

W pią­tek 24.11.2017 w naszej szko­le odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie z serii “Przy­sta­nek Histo­ria”. Tym razem uczest­ni­cy spo­tka­nia mogli wysłu­chać bar­dzo inte­re­su­ją­cej pre­lek­cji Pio­tra Siwic­kie­go z bia­ło­stoc­kie­go Oddzia­łu Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej, któ­ry jest rów­nież…

Próbne matury

Kolej­ny przed­ma­tu­ral­ny prób­ny krok za naszy­mi lice­ali­sta­mi. Mate­ma­ty­ka poko­na­na..! https://www.facebook.com/ZespolSzkolKatolickich/posts/1637854166238056

Stypendium Rady Ministrów

Gra­tu­lu­je­my naszym uczen­ni­com z liceum Alek­san­drze Szy­mań­skiej oraz Wero­ni­ce Kamiń­skiej, któ­re zosta­ły sty­pen­dyst­ka­mi pre­ze­sa Rady Mini­strów. Wię­cej infor­ma­cji o wyda­rze­niu: https://www.piszanin.pl/7,155,stypendia-prezesa-rady-minist… Zdję­cia pocho­dzą ze stro­ny…

Narodowe Święto Niepodległości

13.11.2017 r. nasza szko­ła obcho­dzi­ła „Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści”. Z tej oka­zji każ­dy z naszych uczniów miał obo­wią­zek wyko­nać koty­lion na znak patrio­ty­zmu. Cho­dząc po szko­le, mogli­śmy zauwa­żyć same ele­ganc­kie stroje.Tego dnia oso­by ubra­ne na bia­ło-czer­wo­no…

Otrzymaliśmy certyfikat “Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Kapi­tu­ła Kon­kur­su Cer­ty­fi­kat „Szko­ła Wier­na Dzie­dzic­twu”, powo­ła­na przez Warmińsko–Mazurskiego Kura­to­ra Oświa­ty, po doko­na­niu oce­ny for­mal­nej i mery­to­rycz­nej zło­żo­nej doku­men­ta­cji reko­men­do­wa­ła szkoły/placówki do otrzy­ma­nia Cer­ty­fi­ka­tu „Szko­ła Wier­na Dzie­dzic­twu”. Na…

Mistrzostwa Gminy Pisz w “Piłkarzykach”

W ubie­głym tygo­dniu nasi ucznio­wie w ostat­niej chwi­li zosta­li “powo­ła­ni” do repre­zen­to­wa­nia szko­ły w Mistrzo­stwach Gmi­ny Pisz w “Pił­ka­rzy­kach”. Intu­icja Pani Dyrek­tor oka­za­ła się bar­dzo traf­na, ponie­waż chłop­cy wró­ci­li z dyplo­mem i pucha­rem za zaję­cie pierw­sze­go…

Słodkie spotkanie w klasie I i IV

Na osło­dę krót­ka foto­re­la­cja z wyjąt­ko­wej wizy­ty wśród naszych naj­młod­szych uczniów z klas pierw­szych i czwar­tych. Zdję­cia udo­stęp­ni­ły p. A. Świę­co­nek i p. K. Szy­ma­now­ska.  …

Msza Święta

Dziś roz­po­czę­li­śmy dzień od comie­sięcz­nej Mszy Świę­tej, w któ­rej uczest­ni­czy­ła cała spo­łecz­ność szkol­na — od pierw­sza­ków do matu­rzy­stów. Ks. Tomasz modląc się w naszej inten­cji zachę­cał do bycia świę­ty­mi. Pod­czas Eucha­ry­stii śpie­wa­ła nasza scho­la a dyżur litur­gicz­ny…