Rekrutacja LO

 

Wstąp tu, aby dojrzał twój duch, umysł i ciało.

Odejdź, by dobrze służyć Bogu, ojczyźnie, bliźniemu.

 

Warunki rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

na rok szkolny 2022/2023

Rozdział 1 – informacje ogólne.

 1. Liceum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i koedukacyjną.
 2. W najbliższym roku otwieramy jedną klasę pierwszą czteroletniego liceum ogólnokształcącego o profilu z dwoma przedmiotami rozszerzonymi od I klasy:

– język angielski,

-matematyka,

oraz jednym dodatkowym wybranym przedmiotem rozszerzonym od II klasy:

– biologia,

– chemia,

– geografia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do I klasy IV-letniego liceum ogólnokształcącym w ZSK w Piszu zobowiązany jest do wstępnego zdeklarowania się co do wyboru jednego z dodatkowych przedmiotów rozszerzonych od II klasy. Deklaracja ta ma charakter orientacyjny, nie stanowi ostatecznej decyzji, może zostać zmieniona w późniejszym czasie.

W trakcie procesu dydaktycznego w IV-letnim liceum ogólnokształcącym na wspomnianym profilu przewiduje się dodatkowo:

 • organizację i przeprowadzenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP, wraz z egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia (zaświadczenie to jest brane pod uwagę w trakcie rekrutacji na studia wyższe, zwiększając punktację kandydata, a tym samym podwyższając jego miejsce w rankingu kandydatów),
 • umożliwienie uczniom udziału w cyklu spotkań z inspirującymi osobami specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach nauki (ułatwi to uczniom podjęcie decyzji co do kierunku studiów),
 • przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego (jw.).

Drugim językiem obowiązkowym jest j. niemiecki lub j. rosyjski.

Dobór przedmiotów rozszerzonych na profilu: j. angielski – matematyka – biologia uprawnia do rekrutowania się na następujące kierunki studiów wyższych: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, psychologia, pedagogika, farmacja, pielęgniarstwo, fizjoterapia, chemia, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, biotechnologia, przyroda, dietetyka, wychowanie fizyczne, rolnictwo, zdrowie publiczne, ogrodnictwo, inżynieria środowiskowa, inżynieria biomedyczna, telekomunikacja, oceanografia, geologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, bioinformatyka i biologia systemów, mikrobiologia, ochrona środowiska, automatyka i robotyka, elektronika, logopedia, komunikacja wizerunkowa, stosunki międzynarodowe, europeistyka, muzykologia, gospodarka przestrzenna, fotonika, mechanika i budowa maszyn, energetyka, fizyka techniczna, lotnictwo i kosmonautyka, technologia chemiczna.

Dobór przedmiotów rozszerzonych na profilu: j. angielski – matematyka –  chemia uprawnia do rekrutowania się na następujące kierunki studiów wyższych: chemia, biologia, biotechnologia, genetyka i biologia eksperymentalna, analityka medyczna, dietetyka, zdrowie publiczne, higiena dentystyczna, mikrobiologia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, inżynieria środowiskowa, inżynieria materiałowa, psychologia, astronomia, etnologia i antropologia kulturowa, kognitywistyka, fizyka, energetyka i chemia jądrowa, rolnictwo.

Dobór przedmiotów rozszerzonych na profilu:j. angielski – matematyka – geografia uprawnia do rekrutowania się na następujące kierunki studiów wyższych: geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, archeologia, turystyka i rekreacja, przyroda, ekonomia, prawo, psychologia, etnologia i antropologia kulturowa, architektura krajobrazu, polityka społeczna, politologia, socjologia, europeistyka, logopedia, finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, informatyka, administracja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, komunikacja wizerunkowa lub marketing.

Ponadto każdy z wymienionych profili umożliwia absolwentom liceum podjęcie studiów na następujących kierunkach studiów: matematyka, informatyka, bioinformatyka i biologia systemów, ekonomia, finanse, inwestycje i rachunkowość, administracja, bezpieczeństwo narodowe, energetyka, elektrotechnika, telekomunikacja, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, technologia chemiczna, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiskowa, mechatronika, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, etnografia i antropologia kulturowa, socjologia.

 1. Rekrutacja w tym roku odbywa się w dwóch etapach:

Etap I – składanie dokumentów;

Etap II – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru.

 1. Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów.

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów

Termin: 16 maja – 17 czerwca 2022 r.

W sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty:  

 1.      a) wniosek o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z oświadczeniem rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru Szkoły (do pobrania na stronie internetowej);
 2.        b) opinię katechety lub duszpasterza z parafii, do której przynależy kandydat.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Etap II – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru

 1. Drugi etap rekrutacji trwa od 25 czerwca 2022 roku do 28 lipca 2022 roku.

 

 1. Od 25 czerwca 2022 roku do 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00 kandydat zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu Szkoły oryginały:
  • Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia, w tym potwierdzające tytuł laureata konkursu przedmiotowego.
 1. Do 19 lipca 2022 roku weryfikacja dokumentów i wniosków o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piszu.

       Uwaga! Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o miejsce w Liceum.

 1.     20 lipca 2022 r. do godz. 09.00 na tablicy ogłoszeń w sekretariacie zostanie umieszczona lista kandydatów przyjętych do Szkoły na podstawie złożonych  świadectw i zaświadczeń o egzaminie.
 2. Do 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00 kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły oświadczenia woli.
 3. 25 lipca 2022 r. do godz. 10:00 na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona informacja o uczniach przyjętych i nieprzyjętych do liceum. wolnych miejscach w klasie pierwszej.
 4. 27 lipca 2022 roku na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona informacja o wolnych miejscach w klasie pierwszej.
 5. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

     

Zasady punktacji:

Przedmioty podlegające punktacji:

– j. polski,

– matematyka,

– j. angielski.

Kryteria punktacji:

– egzaminu ósmoklasisty – do 100 pkt.;

– oceny z przedmiotów kierunkowych do 72 pkt.;

     – celujący – 18 pkt.;

     – bardzo dobry – 17 pkt.;

     – dobry – 14 pkt.;

     – dostateczny – 8 pkt.;

     – dopuszczający – 2 pkt.;

–  inne osiągnięcia:

 • tytuł laureata konkursu przedmiotowego* – 10 pkt.;
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 8 pkt.;
 • osiągnięcia w innych konkursach – 2-5 pkt.;
 • świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.;
 • zaangażowanie na rzecz innych ludzi (wolontariat) – 3 pkt.;
 • zaangażowanie w życie parafii (np. posługa lektoratu, ministrantura, oaza, KSM)- 5pkt.

* Laureaci konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły.

 

 

Punkty są ważne, ale ważniejszy jest człowiek.

 

 

Podanie o przyjęcie do Liceum

KLIKNIJ TUTAJ