Rekrutacja LO

UWAGA! Przedłużamy rekrutację do 20 sierpnia 2021 roku!
 
Od 17 maja do 21 czerwca odbędzie się I etap rekrutacji do:
 
  • I klasy Liceum Ogólnokształcącego (profil biznesowy lub medyczny)
  • uzupełniający do 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego (biol-chem i mat-fiz-geo)
  • uzupełniający do 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego (biol-chem i mat-fiz-geo)
 
Wypełniony wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Nie przyjmujemy wniosków wysłanych droga elektroniczną.
 
Ważne!
Do wniosku należy dołączyć:
 
  • oceny z I półrocza (wydruk z dziennika elektronicznego)
  • opinię proboszcza

 

Drugi etap rekrutacji trwa od 25 czerwca do 27 lipca 2021 roku.

Do 14 lipca 2020 r. do godz. 15:00 kandydat zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu Szkoły oryginały:

  • Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia, w tym potwierdzające tytuł laureata konkursu przedmiotowego.
  •  

19 lipca 2021 r. do godz. 09.00 na tablicy ogłoszeń w sekretariacie zostanie umieszczona lista kandydatów przyjętych do Szkoły na podstawie złożonych  świadectw i zaświadczeń o egzaminie.

Do 26 lipca 2021 r. do godz. 15.00 kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły oświadczenia woli.

27 lipca 2021 r. do godz. 10:00 na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona informacja o wolnych miejscach w klasie pierwszej.

Podanie o przyjęcie do Liceum

KLIKNIJ TUTAJ 

Zasady i regulamin rekrutacji:

Zasady Rekrutacji do Liceum