Rekrutacja LO

 

Wstąp tu, aby dojrzał twój duch, umysł i ciało.

Odejdź, by dobrze służyć Bogu, ojczyźnie, bliźniemu.

 

Warunki rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024

Rozdział 1 – informacje ogólne.

 1. Liceum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i koedukacyjną.
 2. W najbliższym roku otwieramy jedną klasę z Oddziałem Przygotowania Wojskowego z przedmiotami rozszerzonymi:

– j. angielski,

– wiedza o społeczeństwie,

– historia lub geografia do wyboru 

oraz jedną klasę pierwszą czteroletniego liceum ogólnokształcącego o profilu społecznym z  przedmiotami rozszerzonymi od I klasy:

– język angielski,

-matematyka,

– geografia

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do I klasy IV-letniego liceum ogólnokształcącym w ZSK w Piszu zobowiązany jest do wstępnego zdeklarowania się co do wyboru jednego z dodatkowych przedmiotów rozszerzonych (klasa z Oddziałem Przygotowania Wojskowego). Deklaracja ta ma charakter orientacyjny, nie stanowi ostatecznej decyzji, może zostać zmieniona w późniejszym czasie.

W trakcie procesu dydaktycznego w IV-letnim liceum ogólnokształcącym na wspomnianym profilu przewiduje się dodatkowo:

 • organizację i przeprowadzenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP, wraz z egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia (zaświadczenie to jest brane pod uwagę w trakcie rekrutacji na studia wyższe, zwiększając punktację kandydata, a tym samym podwyższając jego miejsce w rankingu kandydatów),
 • umożliwienie uczniom udziału w cyklu spotkań z inspirującymi osobami specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach nauki (ułatwi to uczniom podjęcie decyzji co do kierunku studiów),
 • przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego.

Drugim językiem obowiązkowym jest j. niemiecki lub j. rosyjski.

Dobór przedmiotów rozszerzonych na profilu: j. angielski – matematyka – geografia uprawnia do rekrutowania się na następujące kierunki studiów wyższych: geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, archeologia, turystyka i rekreacja, przyroda, ekonomia, prawo, psychologia, etnologia i antropologia kulturowa, architektura krajobrazu, polityka społeczna, politologia, socjologia, europeistyka, logopedia, finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, informatyka, administracja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, komunikacja wizerunkowa lub marketing.

 1. Dobór przedmiotów rozszerzonych na profilu: angielski, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie uprawnia do rekrutowania się na następujące kierunki studiów wyższych: administracja, analityka biznesowa, amerykanistyka, administracja danych, big data i kodowanie, bezpieczeństwo międzynarodowe, biznes i marketing międzynarodowy, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz uczelnie wojskowe.

Ukończenie klasy z Oddziałem Przygotowania Wojskowego daje dodatkowe punkty przy wyborze uczelni wojskowej.

 

Rekrutacja w tym roku odbywa się w dwóch etapach:

Etap I – składanie dokumentów

Etap II – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru

 

 

 1. Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów.

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów

Termin:

15 maja – 21 czerwca 2023 r. – klasa społeczna 

15 maja – 31 maja 2023r.  – klasa z oddziałem Przygotowania Wojskowego

 

W sekretariacie Szkoły należy złożyć  wniosek o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (do pobrania na stronie internetowej szkoły).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Etap II – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru

Drugi etap rekrutacji trwa od 23 czerwca 2023 roku do 25 lipca 2023 roku.

Od 23 czerwca 2023 roku do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00 kandydat zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu Szkoły oryginały:

 • Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia, w tym potwierdzające tytuł laureata konkursu przedmiotowego.

 

Do 14 lipca 2023 roku weryfikacja dokumentów i wniosków o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piszu.

 

Uwaga! Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o miejsce w Liceum.

 

  17 lipca 2023 r. do godz. 09.00 na tablicy ogłoszeń w sekretariacie zostanie umieszczona lista kandydatów przyjętych do Szkoły na podstawie złożonych  świadectw i zaświadczeń o egzaminie.

 

Do 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00 kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły oświadczenia woli.

 

21 lipca 2023 r. do godz. 10:00 na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona informacja o uczniach przyjętych i nieprzyjętych do liceum. wolnych miejscach w klasie pierwszej.

 

25 lipca 2023 roku na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona informacja o wolnych miejscach w klasie pierwszej.

 

Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

 

Zasady punktacji:

Przedmioty podlegające punktacji:

– wiedza o społeczeństwie,

– matematyka,

– j. angielski,

– geografia,

– historia.

Kryteria punktacji:

– egzaminu ósmoklasisty – do 100 pkt.;

– oceny z przedmiotów kierunkowych do 72 pkt.;

     – celujący – 18 pkt.;

     – bardzo dobry – 17 pkt.;

     – dobry – 14 pkt.;

     – dostateczny – 8 pkt.;

     – dopuszczający – 2 pkt.;

–  inne osiągnięcia:

 • tytuł laureata konkursu przedmiotowego* – 10 pkt.;
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 8 pkt.;
 • osiągnięcia w innych konkursach – 2-5 pkt.;
 • świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.;
 • zaangażowanie na rzecz innych ludzi (wolontariat) – 3 pkt.;
 • zaangażowanie w życie parafii (np. posługa lektoratu, ministrantura, oaza, KSM)- 5pkt.

 

* Laureaci konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły.

 

Punkty są ważne, ale ważniejszy jest człowiek.

 

Wniosek o przyjęcie do I klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata

Zgoda rodziców na test sprawności fizycznej