Rekrutacja SP

Zasady rekrutacji do klasy I 

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7), Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 poz. 610).

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym – urodzone w 2015 roku, które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i których rodzice akceptują Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu.
 2. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wszystkich kandydatów do klasy pierwszej, których rodzice złożyli wniosek w wersji papierowej oraz dostarczyli wymagane dokumenty (opinię proboszcza parafii, do której należą oraz gotowość szkolną).
 3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami
  w wyznaczonym wcześniej terminie. Podczas spotkania zwraca się uwagę na gotowość szkolną dziecka, postawę rodziców i ich chęć podjęcia współpracy ze szkołą, zainteresowania kandydata, samodzielność dziecka.
 5. Niezgłoszenie się na rozmowę rodziców i kandydata w wyznaczonym terminie  jest równoznaczne z rezygnacją i skreśleniem dziecka z listy kandydatów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia tego terminu.
 6. Komisja rekrutacyjna po weryfikacji dokumentów, przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi sporządza protokół, a wyniki rekrutacji przedstawia do akceptacji dyrektorowi szkoły.
 7. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. Decyzja ta jest ostateczna.
 8. O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani poprzez ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl. I.(lista dostępna w sekretariacie szkoły)
 9. Dzieci, które z braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej zostają wpisane na liście rezerwowej.
 10. Kalendarium procesu rekrutacji:
  • od  24.01.2022 r. do 11.03.2022 r. termin składania w sekretariacie szkoły dokumentów- wniosku i opinii proboszcza parafii; 
  • od 14.03.2022 r. do 16.03.2022 r. rozmowy rekrutacyjne;
  • 18.03.2022 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji;
  • 04.05.2022 r. do 06.05.2022 r. dostarczenie dokumentu potwierdzającego gotowość szkolną;
  • 13. 05.2022 r. listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • do 20.05.2022 r. zgłoszenie woli podjęcia nauki w szkole.
 11. Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do 20.05.2022 r.do godz. 15.00, powoduje skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Obowiązujące załączniki przy rekrutacji:

1.Wniosek

2. Opinia proboszcza

3. Gotowość szkolna wydawana przez przedszkole.

 

wniosek o przyjęcie do klasy I

 

https://zsk.pisz.pl/wp-content/uploads/2022/01/wniosek-o-przyjecie-do-klasy-I.pdf