Rekrutacja SP

Zasady rekrutacji do klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7), Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 poz. 610).

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym – urodzone w 2016 roku, które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i których rodzice akceptują Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu.
 2. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wszystkich kandydatów do klasy pierwszej, których rodzice złożyli wniosek w wersji papierowej oraz dostarczyli wymagane dokumenty (gotowość szkolną).
 3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami w wyznaczonym wcześniej terminie. Podczas spotkania zwraca się uwagę na gotowość szkolną dziecka, postawę rodziców i ich chęć podjęcia współpracy ze szkołą, zainteresowania kandydata, samodzielność dziecka.
 5. Niezgłoszenie się na rozmowę rodziców i kandydata w wyznaczonym terminie  jest równoznaczne z rezygnacją i skreśleniem dziecka z listy kandydatów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia tego terminu.
 6. Komisja rekrutacyjna po weryfikacji dokumentów, przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi sporządza protokół, a wyniki rekrutacji przedstawia do akceptacji dyrektorowi szkoły.
 7. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. Decyzja ta jest ostateczna.
 8. O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani poprzez ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl. I (lista dostępna w sekretariacie szkoły)
 9. Dzieci, które z braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej zostają wpisane na liście rezerwowej.
 10. Kalendarium procesu rekrutacji: 
  • od  16.01.2023 r. do 17.02.2023 r. termin składania w sekretariacie szkoły dokumentów- wniosku  
  • od 06.03.2023 r. do 10.03.2023 r. rozmowy rekrutacyjne;
  • 17. 03. 2023r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  • 08. 05.2023 r. do 10.05.2023 r. dostarczenie dokumentu potwierdzającego gotowość szkolną;
  • do 12.05.2023 r. zgłoszenie woli podjęcia nauki w szkole.
 • Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do 10.05.2023 r. do godz. 15.00, powoduje skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Obowiązujące załączniki przy rekrutacji:

 1. 1.Wniosek
 2. Gotowość szkolna wydawana przez przedszkole.

 

Wniosek o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do klasy I 

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu
na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7), Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 poz. 610).

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym – urodzone w 2016 roku, które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i których rodzice akceptują Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu.
 2. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wszystkich kandydatów do klasy pierwszej, których rodzice złożyli wniosek w wersji papierowej oraz dostarczyli wymagane dokumenty ( gotowość szkolną).
 3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami
  w wyznaczonym wcześniej terminie. Podczas spotkania zwraca się uwagę na postawę rodziców i ich chęć podjęcia współpracy ze szkołą, zainteresowania kandydata, samodzielność dziecka.
 5. Niezgłoszenie się na rozmowę rodziców i kandydata w wyznaczonym terminie  jest równoznaczne z rezygnacją i skreśleniem dziecka z listy kandydatów.
  W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia tego terminu.
 6. Komisja rekrutacyjna po weryfikacji dokumentów, przeprowadzeniu rozmowy
  z rodzicami/opiekunami prawnymi sporządza protokół, a wyniki rekrutacji przedstawia do akceptacji dyrektorowi szkoły.
 7. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. Decyzja ta jest ostateczna.
 8. O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani poprzez ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl. I.(lista dostępna w sekretariacie szkoły)
 9. Dzieci, które z braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej zostają wpisane na liście rezerwowej.

 

 1. Kalendarium procesu rekrutacji:
  • od  16.01.2023 r. do 17.02.2023 r.termin składania w sekretariacie szkoły dokumentów- wniosku  
  • od 06.03.2023 r. do 10.03.2023 r. rozmowy rekrutacyjne;
  • 03.2023r.listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  • 05.2023 r. do 10.05.2023 r. dostarczenie dokumentu potwierdzającego gotowość szkolną;
  • do 12.05.2023 r. zgłoszenie woli podjęcia nauki w szkole.
 • Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do05.2023 r.do godz. 15.00, powoduje skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Obowiązujące załączniki przy rekrutacji:

1.Wniosek

 1. Gotowość szkolna wydawana przez przedszkole.