KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu

NA ROK SZKOLNY ………… / …………

 

 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka)

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej

Imię i nazwisko dziecka  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia dziecka………………………………………………………….  Klasa ……………………………………………………………..

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………….

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)

 1. matki …………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. ojca …………………………………………………………………………………………………………………………….

Numery telefonów                                                                                                     Numery telefonów do pracy

 

 1. matki …………………………………………………… 1. matki …………………………………………………………………………………………..
 2. ojca ……………………………………………………… 2. ojca ………………………………………………………………………………………………

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz  zapoznałam/em się z regulaminem pracy świetlicy

                                                                    

                                                           ………………………………………………………………………………………..

                                                          (data, podpis rodzica, opiekuna)

 

 Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej:

 PrzedpołudniePopołudnie
od godzinydo godzinyod godzinydo godziny
PONIEDZIAŁEK    
WTOREK    
ŚRODA    
CZWARTEK    
PIĄTEK    

 

Zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko bierze udział na terenie szkoły:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(dzień tygodnia, godz.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(dzień tygodnia, godz.)

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.

 

NUMERY TELEFONÓW DO SZKOŁY:

SEKRETARIAT  87 4251500

Pouczenie:

Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego w Piszu działając z poszanowaniem sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania pieczy nad dzieckiem dopuszcza możliwość odbioru dziecka przez osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat. W przypadku powierzenia przez szkołę dziecka osobie niepełnoletniej zgodnie z oświadczeniem woli rodziców pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Narażenie dziecka na niebezpieczeństwo przez osobę na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo podlega odpowiedzialności karnej. W przypadku obaw pracowników szkoły, że osoba upoważniona nie zapewni dziecku pełnego bezpieczeństwa szkoła zastrzega możliwość wzywania rodziców do wskazania innej osoby, wobec której nie będzie miała w/w wątpliwości. Jednocześnie informujemy, iż zdolność do wykonywania czynności prawnych posiadają osoby powyżej 13 roku życia. Oznacza to brak zdolności do bycia podmiotem upoważnienia i realizacji tego upoważnienia w przypadku osób poniżej 13 roku życia.

Zgodnie z art. 23 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. , poz.922 ze zm.) potwierdzamy (potwierdzam), że powyższe dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz, że wymienione osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze szkoły. Oświadczamy (oświadczam), iż osoby te zostały poinformowane, iż Administratorem zbioru danych osobowych o dzieciach uczęszczających do szkoły, w tym również danych o osobach upoważnionych do ich odbioru jest Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego w Piszu oraz że wyżej wymienionym osobom przysługuje prawo do wglądu i do poprawienia swoich danych osobowych.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach określonych przez Dyrektora szkoły według potrzeb rodziców pracujących i ze względu na organizację dojazdów do szkoły. Powyższa organizację określa się w pierwszym tygodniu września po przyjęciu wniosków rodziców.
 2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 4. Poza godzinami swoich lekcji, uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach szkolnych bez opieki. Dzieci niezapisane do świetlicy (których rodzice nie złożyli deklaracji), zobowiązane są przychodzić do szkoły i wychodzić z niej zgodnie ze swoim planem zajęć.
 5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
 6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 8. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
  u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
 10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Dzieci
  nie przynoszą do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
 12. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić
  o tym wychowawcę świetlicy.
 13. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu  dyżur.
 14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
 15. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 16. Dobrowolna roczna wpłata na fundusz świetlicy.

Uwagi i prośby: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                 

 

Pisz, dnia …………………………………        …………………………………………………………………………………..                                                                                                                                    (data, podpis rodzica, opiekuna)

PLIK DO POBRANIA W FORMACIE PDF  – 

https://zsk.pisz.pl/wp-content/uploads/2021/08/SWIETLICA-KARTA-ZGLOSZENIA-1.pdf