Numer konta

Konto Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Maksymiliana Marii Kolbe w Piszu

76 9364 0000 2002 0002 1917 0001

z dopiskiem:
SP – edukacyjne cele statutowe SRK- imię, nazwisko, klasa ucznia 
lub
LO – edukacyjne cele statutowe imię, nazwisko i klasa ucznia.

 

Projekt sali gimnastycznej:

Całkowita wartość zadania dotyczącego budowy sali gimnastycznej  wynosi 3 221 698,00 ( słownie trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych).

Na realizację zamierzenia  otrzymaliśmy wsparcie:

1) Dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki , zgodnie z Umową Nr 2018/0947/9141/SubA/DIS/SP z dnia 31-12-2018r., zmienioną Aneksem Nr 1 z dnia 22-05-2019r., udzielone ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Katolickich w Piszu” w wysokości 1 342 600,00 zł /słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych/, w tym przyznane na rok 2019 w wysokości 692 500,00 zł, na rok 2020 w
wysokości 650 100,00 zł

2) Dotacja udzielona przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w ramach realizacji Priorytetu 1a – Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019 w wysokości 700 000,00 /słownie: siedemset tysięcy złotych/, w tym środki przyznane na rok 2019 w wysokości 454 531,73zł, na rok 2020 w kwocie 245 468,27 zł

  

Bardzo dziękujemy rodzicom i pozostałym darczyńcom, którzy wspierają powstanie tak ważnej dla szkoły inwestycji.