Ogłoszenie o zamówieniu

na budowę sali gimnastycznej z podpiwniczeniem przy budynku Zespołu Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Piszu na działce nr 415, położonej w obrębie Pisz 2.

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich im. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu  informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 54-38-33-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę sali gimnastycznej z podpiwniczeniem przy budynku Zespołu Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu na działce nr 415, położonej w obrębie Pisz 2.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 4 maja 2018 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. SIWZ
 3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 4. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
 5. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – WZÓR OFERTY
 6. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
 7. ZAŁĄCZNIK NR 5 – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
 8. ZAŁĄCZNIK NR 6 – SSIT
 9. ZAŁĄCZNIK NR 7 – PRZEDMIARY
 10. ZAŁĄCZNIK NR 8 – WZÓR UMOWY
 11. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
 12. GWARANCJA JAKOŚCI

 

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1

PROJEKT BRANŻA ENERGETYCZNA

Drukuj: