9 października klasa 2a Katolickiej Szkoły Podstawowej w Piszu rozpoczęła realizację zadań Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. 
Projekt powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Patronat honorowy nad projektem obrało Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Cele projektu wynikają z podstawy programowej, a są to: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
Realizację zadań klasa 2 a zaczęła od wizyty w Muzeum Ziemi Piskiej,podczas której uczniowie zostali zapoznani z historią naszego miasta podczas lekcji „ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI”.
Dziękujemy bardzo panu Łukaszowi Szymańskiemu za wspaniałą i niezapomnianą lekcję historii.
Wioleta Lenkiewicz
 
 
Drukuj: