Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

 

            Gmina Pisz (Wnioskodawca) została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PGR na podstawie udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PGR).

 

            Według zaktualizowanych informacji otrzymanych w dniu 17.11.2021 r. od weryfikatora Komisji Przyznającej Granty informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

 

            W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu zobowiązane są do dostarczenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR do Urzędu Miejskiego w Piszu Punkt Przyjęć Interesanta w terminie do dnia 02.12.2021 r. w godzinach pracy urzędu. Ważne, aby
w przypadku dostarczenia kopii dokumentów potwierdzić ich autentyczność z oryginałem
– kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem.

            Dokumenty należy złożyć z pismem przewodnim (wzory w załączeniu), umożliwiającym pracownikom urzędu powiązanie ich z właściwym oświadczeniem.

            Brak przedłożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie złożonych oświadczeń.

            Osoby składające kopie dokumentów powinny przygotować kserokopię osobiście.

           

            Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie.

 

wzór podania os.dorosła- załączniki do oświadczeń

 

Drukuj: