Szanowni Państwo!

 

          Informujemy, że Operator konkursu „Granty PPGR” na wniosek Gminy Pisz zgodził się na wydłużenie terminu w związku z trwającą procedurą uzupełniania danych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowości oświadczeń, złożonych w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

          W związku z powyższym wydłużamy dla Państwa termin uzupełnienia złożonych oświadczeń do dnia 20.12.2021 r.

          Przypominamy, iż złożone oświadczenia należy uzupełnić o takie dokumenty jak:

 

  1. Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej (od ucznia wskazanego w oświadczeniu do krewnego, który to pracował niegdyś w PPGR): odpisy aktów stanu cywilnego, np.: odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu, odpis aktu małżeństwa;

 

  1. Potwierdzenie zamieszkania ucznia w miejscowości/gminie PPGR: np. kserokopia legitymacji ucznia – jeżeli widnieje na niej adres zamieszkania, potwierdzenie ze szkoły w formie oświadczenia, itp. …) – Gmina Pisz wystąpiła do szkół o potwierdzenie tego faktu, jednak jeszcze nie wszystkie szkoły przesłały informację zwrotną;

 

  1. Potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy: zaświadczenie ze szkoły – Gmina Pisz wystąpiła do szkół o potwierdzenie tego faktu, jednak jeszcze nie wszystkie szkoły przesłały informację zwrotną (uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP w Liskach, SP w Trzonkach, SP w Hejdyku, SP w Kotle Dużym, SP w Jeżach nie są zobowiązani do potwierdzenia tego faktu);

 

  1. Potwierdzenia faktu zatrudnienia w PGR: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR, dokumenty pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, itp.

 

Dokumenty należy złożyć z pismem przewodnim.

 

          Jednocześnie informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na dzień 13.12.2021 r. nie udzielił Gminie Pisz odpowiedzi w sprawie potwierdzenia zatrudnienia w PPGR.

         

          O kolejnych etapach Konkursu będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez stronę www.pisz.pl i www.facebook.com/GminaPisz

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 87/424-12-39.

                                            

 

Drukuj: