REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ

POD HASŁEM „POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowania Biblią
 • ukazanie radości naszego czerpania z Eucharystii i przyjmowania Jezusa w Komunii Świętej
 • kształtowanie umiejętności dzielenia się wiarą z innymi
 • kształtowanie eucharystycznego stylu życia, zwłaszcza przez świętowanie niedzieli
 • rozwój duchowy uczestników

 

Organizator: Zespół Szkół Katolickich im. Kardynała S. Wyszyńskiego, 12-200 Pisz, Plac I. Daszyńskiego 9a, tel. 874251500.

Osoby odpowiedzialne: Hanna Matysiak, ks. Cezary Kościuk, ks. Kamil Borys

 

Adresaci konkursu Uczniowie: licealiści

Zakres tematyczny

 • Ewangelia wg św. Jana ze wstępem i przypisami dolnymi (Biblia Tysiąclecia)
 • List Apostolski Jana Pawła II ,,Dies Domini”

 

Na etapie szkolnym zakresem jest Ewangelia wg św. Jana, natomiast na etapie powiatowym  Ewangelia wg św. Jana i List Apostolski Jana Pawła II ,,Dies Domini”

Ramy czasowe trwania konkursu:

 • ogłoszenie konkursu – 14 lutego 2022r.
 • etap szkolny: podsumowanie konkursu i nadesłanie zgłoszeń ze szkoły do Zespołu Szkół Katolickich w Piszu– do 11 marca 2022r.
 • etap powiatowy: przeprowadzenie konkursu 18 marca 2022r. 10, posiedzenie Komisji Konkursowej i uroczystość finałowa z wręczeniem nagród – 18 marca 2022r. o godz. 12.

 

Zasady przeprowadzenia konkursu na etapie szkolnym:

Uczniowie piszą test wiedzy składający się z pytań zamkniętych i otwartych z Ewangelii wg św. Jana. Czas przeznaczony na test podczas etapu szkolnego to 45 minut. Uczniowie, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca, przechodzą do etapu powiatowego. Nie przydziela się miejsc ex aequo. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przewidziana jest dogrywka. Test z pytaniami zostanie dostarczony do szkół, które zgłoszą udział w konkursie.

Zasady przeprowadzenia konkursu na etapie powiatowym

            Uczniowie piszą test wiedzy składający się z pytań zamkniętych i otwartych z Ewangelii wg św. Jana oraz Listu Apostolskiego ,,Dies Domini”. Miejscem odbywania się konkursu na tym etapie jest Zespół Szkół Katolickich. Czas przeznaczony na test podczas etapu powiatowego to 1 godzina zegarowa. Po teście uczniowie przebywają na holu szkolnym, a komisja konkursowa pracuje w celu wyłonienia laureatów. Przewidziane jest I, II i III miejsce. Nie będą przydzielane miejsca ex aequo. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przewidziana jest dogrywka.

Postanowienia końcowe

 • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu
 • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu
 • W sytuacjach nieobjętych regulaminem, rozstrzygają organizatorzy
 • Organizator nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie

 

Zgłoszenie do konkursu : https://zsk.pisz.pl/wp-content/uploads/2022/03/Zgloszenie-do-udzialu-w-Konkursie-Wiedzy-Biblijnej.pdf

Drukuj: